صفحه گالري

محوطه دانشگاه

آزمايشگاه(2)

آزمايشگاه(4)

امتحانات(1)

آزمايشگاه(1)

آزمايشگاه(3)

آزمايشگاه(5)

امتحانات(2)
جملات قصار
مغز ما يک دينام هزار ولتي است که متأسفانه اکثرمان بيش از يک چراغ موشي از آن استفاده نميکنيم. ويليام