رشته هاي داير
جملات قصار
توجه داشته باش که ميتوان از يک دشمن يک دوست ساخت. سنکا