رشته هاي داير
جملات قصار
فقط خويشاوندان هستند که به آدم خيانت مي کنند. مثل فرانسوي