رشته هاي داير
جملات قصار
هدف بزرگ زندگي دانش نيست بلکه عمل است. هاکسلي